Kredyty krótko-czy długookresowe?

W przypadku niewielkich kwot kredytów (w zależności od banku, kondycji firmy i jej wielkości mogą to być kwoty rzędu kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych) udzielanych na sfinansowanie działalności gospodarczej banki często stosują procedury uproszczone. Wówczas również wymagania dotyczące zabezpieczenia mogą być ograniczone (na przykład wystarczy sam weksel in blanco). Kredyty takie są traktowane przez banki - z punktu widzenia ryzyka - podobnie jak kredyty gotówkowe dla osób fizycznych i decyzje w dużej mierze podejmowane są automatycznie przy pomocy systemów ratingowych. W oparciu o badania statystyczne ustawia się tak parametry tych systemów, aby straty wynikające z niespłaconych (straconych) kredytów były w pełni pokrywane przez uzyskiwane dochody z masowo udzielanych kredytów. Oczywiście należy pamiętać o tym, że w okresach koniunktury gospodarczej banki bardziej liberalnie podchodzą do ryzyka kredytowego a w okresie kryzysu kryteria udzielania kredytów, czyli m.in. parametry systemów ratingowych są zaostrzane.

Szanse na kredyt dla nowopowstałych firm

Zazwyczaj taka firma, z punktu widzenia banku, nie ma zdolności kredytowej. W tym przypadku — w świetle Prawa bankowego — udzielenie kredytu jest możliwe wyłącznie, gdy spełnione są poniższe warunki: ustanowiono szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, przedstawiono wiarygodny biznesplan, z którego wynika zdolność kredytowa w okresie spłaty kredytu. W przypadku firm dopiero rozpoczynających działalność, przeważnie dysponujących niewielkim kapitałem, pierwszy warunek jest trudny do spełnienia. W praktyce oznacza on bowiem, że należy przedłożyć zabezpieczenie, które w co najmniej 100% gwarantuje spłatę kredytu. W bankach przyjmuje się pewien minimalny okres prowadzenia działalności, zanim firma może ubiegać się o kredyt. W niektórych będzie to co najmniej 6 miesięcy, inne żądają doświadczenia nie krótszego niż 12 lub nawet 18 miesięcy. Jeśli jakiś bank dopuszcza udzielenie kredytu całkiem nowej firmie, to w grę wchodzą zazwyczaj niskie kwoty rzędu kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych. Dla młodych firm niewielkie kwoty są dobrym rozwiązaniem, o mniejszym ryzyku niepowodzenia w spłacie.